Let's go outside!

Bootcamps, Personal Training en Blessurebehandeling door Karin Boots

Privacy Policy Bootscamp 

Bootscamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bootscamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bootscamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via contact.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers Bootscamp

Persoonsgegevens van leden worden door Bootscamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratief doel: eigen interne registratie van deelnemers
  • Administratief doel: calamiteitenlijst voor nood en/of sportongevallen
  • Financieel doel: innen strippenkaartgelden van deelnemers
  • Communicatief doel: informatie m.b.t. bootcampzaken richting deelnemers vanuit Bootscamp      

 Soort persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bootscamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam, Roepnaam, Geboortedatum, Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Mobiel nummer

Inzicht tot de persoonsgegevens van deelnemers van Bootscamp is beperkt tot de eigenaar van Bootscamp.
Uw persoonsgegevens worden door Bootscamp digitaal (computer en smartphone) en op papier bewaard waarbij deze locaties voldoende beveiligd zijn.
Uw persoonsgegevens worden door Bootscamp opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie.

Foto en video opnames

Foto en/of video opnames, waarbij de opnames specifiek gericht zijn op een of enkele personen, worden door Bootscamp niet gedeeld met derden, geplaatst op internet/social media of gebruikt op fysieke promotie uitingen (o.a. flyers) zonder specifieke goedkeuring van de betrokken personen op de betreffende foto/video opname. Foto/Video opnames met een globaal beeld van een situatie zoals bijvoorbeeld een training of een activiteit mogen door Bootscamp wel worden geplaatst op internet/social media of gebruikt op fysieke promotie uitingen.